Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Jungle Cup onderdeel van BrandGoods B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1013AP) Amsterdam, aan de Danzigerkade 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70557675.

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
 • Leverancier: BrandGoods B.V., handelend onder de naam Jungle Cup.
 • Afnemer: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst met Jungle Cup en/of een overeenkomst met Jungle Cup aangaat ter zake van de levering door Jungle Cup van Producten.
 • Diensten: het ontwikkelen van een eigen logo of design opdruk bij de keuze van een custom made Jungle Cup. Daarnaast bieden wij ook promotie- en campagne materiaal aan op aanvraag.
 • Jungle Cup: Leverancier
 • Opdracht: een door Afnemer geplaatste aanvraag jegens Leverancier om Producten en/of Diensten te leveren.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier met betrekking tot de Opdracht.
 • Producten: alle ter uitvoering van een Opdracht aan Afnemer afgeleverde of af te leveren zaken ongeacht of de Opdracht uitsluitend de aflevering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat.
 • Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch per e-mail.
 • Dag(en): kalenderdag(en).

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn – met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van Brandgoods B.V. – van toepassing op alle door Afnemer geplaatste Opdrachten en offerte-aanvragen, zowel via elektronische als niet-elektronische weg, de daarmee verband houdende Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede de Offertes en aanbiedingen van Leverancier. Tevens zijn zij van toepassing op onderhandelingen betreffende zodanige opdrachten of overeenkomsten, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Leverancier wordt geacht zijn aanbieding op basis van deze voorwaarden te doen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer, hoe ook genaamd, wordt door Jungle Cup uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niet af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.
 4. Indien Jungle Cup geen strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, verliest hij daarmee niet het recht op een later moment of in een ander geval strikte naleving te verlangen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden niet verenigbaar zijn met het type Overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.
 6. Jungle Cup is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Afnemer zijn toegezonden.
 7. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door (een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van) Jungle Cup zijn vastgelegd en gelden tot herroeping door Jungle Cup.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen die door of namens Jungle Cup gedaan zijn, zijn slechts gericht tot de Afnemer, mogen niet worden verspreid, gelden als één geheel en kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd, zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen te allen tijde, ook na aanvaarding door Afnemer, door Jungle Cup worden herroepen. De daarin opgenomen gegevens (waaronder maar niet beperkt tot afbeeldingen, kleurstellingen, maten en gewichten van de Producten) zijn slechts ter aanduiding en indicatie.
 2. Eventuele kosten in verband met uitbrengen van Offertes of aanbiedingen zijn voor Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Afnemer van het door Leverancier gedane aanbod. In het geval van een online bestelling via de webshop vindt aanvaarding plaats door het plaatsen van een bestelling door de Afnemer. Indien de Afnemer een Offerte aanvraagt op de webshop, komt de Overeenkomst tot stand door onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding door Afnemer van de Offerte.
 4. Indien er geen Offerte of aanbieding door de Leverancier is uitgebracht, of indien de Afnemer en Leverancier per e-mail of op enige andere manier overeenstemming hebben bereikt en/of de Afnemer buiten elektrische weg om een Opdracht heeft gegeven aan de Leverancier, komt de Overeenkomst tot stand indien de Leverancier de Opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Als de Afnemer een aanbieding dan wel een offerte van Jungle Cup niet aanvaardt, heeft Jungle Cup het recht om de met vervaardiging van de aanbieding of offerte gemoeide kosten bij Afnemer in rekening te brengen.
 6. Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien Afnemer desondanks tot gehele of gedeeltelijke annulering overgaat, blijft Jungle Cup gerechtigd het gehele met de Overeenkomst gemoeide bedrag in rekening te brengen.
 7. De klant is op de hoogte van het feit dat de bestelde bekers geen 'Plastic in product'-logo bevatten en dat dit voor het gebruik van de bekers binnen de EU verplicht is. De klant kiest ervoor om het aan te brengen na ontvangst van de bekers voor gebruik.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. Jungle Cup offreert haar prijzen op haar webshop gebruikelijk in Euro’s, inclusief transportkosten in Nederland. Prijzen kunnen echter zowel inclusief als exclusief BTW en transportkosten worden weergegeven. Kennelijke fouten of verschrijvingen ten aanzien van de weergegeven prijzen en kosten binden Leverancier niet. In de gevallen dat dit niet uitdrukkelijk uit de Offerte of de Overeenkomst blijkt moet Afnemer er vanuit gaan dat de aangeboden en overeengekomen prijzen in Euro’s en exclusief BTW en transportkosten zijn. Overige kosten en op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten zijn niet in de prijs begrepen en komen voor rekening van Afnemer. De Afnemer draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.
 2. Indien met een Afnemer wordt overeengekomen dat een levering door Jungle Cup vervoerd wordt naar een locatie buiten Nederland, komen de transportkosten evenals bijkomende inklarings- en andere kosten en heffingen voor rekening van de Afnemer.
 3. Jungle Cup zal als uitgangspunt per levering factureren, maar is gerechtigd naar eigen inzicht periodiek, gedeeltelijk of vooruit te factureren.
 4. Jungle Cup is bevoegd de prijzen eenzijdig aan te passen indien de kosten op basis waarvan de prijzen zijn bepaald zijn gestegen. Deze betreffen onder andere, maar niet uitsluitend, kosten van grondstoffen, inkoop, transport, elektriciteit, gas, (half)fabricaten en producten verkregen van derden, personeel, sociale lasten, extra lasten door koerswijzigingen, invoering van nieuwe of verhoging van reeds bestaande heffingen en belastingen van overheidswege. Jungle Cup zal Afnemer Schriftelijk op de hoogte stellen van prijsstijgingen.
 5. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn fataal. De Afnemer zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Jungle Cup op te schorten.
 6. Jungle Cup is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van Afnemer, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties.
 7. Jungle Cup is, buiten de in de wet geregelde wijzen van verrekening, bevoegd zijn vorderingen op en schulden aan Afnemer te verrekenen met schulden aan respectievelijk vorderingen op aan Afnemer gelieerde vennootschappen.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen aan de Afnemer verstrekte kortingen, is de Afnemer direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Jungle Cup op de Afnemer, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de Afnemer vanaf de vervaldag van de factuur een rente van 2,0% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Jungle Cup om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn.
 9. Afnemer heeft geen bevoegdheid betalingen of andere verplichtingen op te schorten, dan wel te verrekenen met eventuele vorderingen op Leverancier ook niet in het geval een klacht gegrond blijkt te zijn.

 

Artikel 5 – Levering en levertijd

 1. Leveringen geschieden vanuit het vestigingsadres van Jungle Cup, dan wel via onze fulfillment partner Nic Oud gevestigd te Copernicusstraat 21; 1704 SV Heerhugowaard.  Indien het transport naar Afnemer door Jungle Cup wordt georganiseerd dan wel wordt betaald geschiedt dit desalniettemin voor risico van Afnemer.
 2. Jungle Cup is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen dan wel leveranties uit te voeren.
 3. Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Jungle Cup streeft ernaar bij een overschrijding van de levertijd, dan wel indien duidelijk wordt dat zij de leveringstijd zal overschrijden, Afnemer te informeren over de geschatte periode waarmee de leveringstijd zal worden verlengd. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Jungle Cup. Indien Afnemer Jungle Cup in gebreke stelt dient dit schriftelijke te geschieden waarbij de termijn voor nakoming minimaal drie (3) Maanden bedraagt.
 4. Indien Jungle Cup voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, dan wel voldoening van een andere op Afnemer rustende verplichting uit de Overeenkomst, gaat de leveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Jungle Cup dan wel dat Afnemer aan de bedoelde verplichting jegens Jungle Cup heeft voldaan of wordt de levertermijn conform het voorgaande verlengd.
 5. Het Product geldt in ieder geval als geleverd door het in gebruik nemen van de Producten door Afnemer of enig andere ontvanger alsmede door het aftekenen door Afnemer of enig andere ontvanger van de vrachtbrief of opdracht bon.
 6. Neemt de Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Jungle Cup is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of de Producten alsnog af te leveren. De Afnemer blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

 

Artikel 6 – De uitvoering van de Overeenkomst

 1. Om de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Jungle Cup mogelijk te maken, dient Afnemer alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig dan wel nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan Jungle Cup te leveren dan wel ter beschikking te stellen. Afnemer staat in voor de juistheid, tijdigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door Afnemer aan Jungle Cup verstrekte gegevens en informatie.
 2. Jungle Cup kan zijn rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst slechts met voorafgaande toestemming van Afnemer overdragen aan derden. Jungle Cup is verplicht tot het tijdig ter beschikking hebben van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen.
 3. Rechten van Afnemer die voortvloeien uit deze Overeenkomst en de onderliggende overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Jungle Cup. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 4. Afnemer zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst en de onderliggende koopovereenkomsten noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Jungle Cup. De instemming van Jungle Cup ontslaat Afnemer niet van de verplichtingen uit deze Overeenkomst. Afnemer vrijwaart Jungle Cup voor aanspraken van derden ten gevolge van het uitbesteden van de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst of de onderliggende overeenkomsten aan derden.

 

Artikel 7 – Ontwerpen, zet-, druk- en andere proeven

 1. Indien overeengekomen bedrukt Jungle Cup de Producten volgens een ontwerp van Afnemer.
 2. Afnemer kan Jungle Cup ook verzoeken om een ontwerp te vervaardigen. De kosten hiervoor komen tenzij anders overeengekomen ten laste van Afnemer. Het ontwerpen zal geschieden op instructie van Afnemer, waarbij Jungle Cup af mag gaan op de door Afnemer verstrekte informatie en voorbeelden. Afnemer staat ervoor in, en vrijwaart Jungle Cup, dat de door haar verstrekte logo’s, documenten, tekeningen en ontwerpen haar intellectueel eigendom zijn.
 3. Alle, al dan niet op verzoek van Afnemer, door of in onze opdracht gemaakte ontwerptekeningen, mallen, matrijzen, drukwalsen etc., ook als deze geheel of ten dele aan Afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven eigendom van Jungle Cup.
 4. Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft, kunnen de kosten van een hiervoor gemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde middelen en materialen, door Jungle Cup bij Afnemer in rekening worden gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten te voldoen.
 5. Alvorens tot het bedrukken van de Producten volgens een ontwerp van Afnemer dan wel volgens een door haar goedgekeurd ontwerp, zal worden overgegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan Afnemer worden voorgelegd.
 6. Afnemer is gehouden de van Jungle Cup ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op onjuistheden, onvolkomenheden of andere gebreken te onderzoeken en deze onverwijld doch uiterlijk binnen vijf (5) Dagen gecorrigeerd of goedgekeurd aan Jungle Cup terug te zenden.
 7. Goedkeuring van de proeven door Afnemer geldt als erkenning en vaststelling dat Jungle Cup de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Jungle Cup is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 8. Elke op verzoek van Afnemer vervaardigde zet-, druk- of andere proef, en de daarvoor gebruikte materialen, mogen door Jungle Cup naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
 9. Jungle Cup doet haar uiterste beste om alles volgens goedgekeurde designs door de Afnemer kwalitatief te laten drukken. Jungle Cup kan niet uitsluiten dat er een kans bestaat dat er enige afwijking mogelijk is.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van door Jungle Cup geleverde Producten gaat pas over op de Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst of anderszins aan Jungle Cup verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
 2. Indien en zolang Jungle Cup eigenaar is van de Producten is de Afnemer niet gerechtigd deze te verkopen, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, anders dan in de normale bedrijfsvoering.
 3. Jungle Cup is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende Producten. De Afnemer zal aan Jungle Cup alle medewerking verlenen teneinde Jungle Cup in de gelegenheid te stellen het in artikel 9.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de Producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 4. Indien en zolang Jungle Cup eigenaar van de Producten is, zal de Afnemer Jungle Cup onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Tevens dient Afnemer de derde uitdrukkelijk te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Jungle Cup.
 5. Afnemer is verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal en op eerste verzoek van Jungle Cup inzage te verstrekken in de relevante polissen.

 

Artikel 9 – Klachten en reclame

 1. Jungle Cup staat er voor in dat de Producten bij levering voldoen aan de eventuele afgegeven specificaties en ten tijde van het sluiten van de (eerste c.q. raam-) Overeenkomst voldoen aan de in de branche gebruikelijke eisen en normen voor gebruik van het Product binnen Nederland. Enkel wezenlijke afwijkingen van de Schriftelijk overeengekomen tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, gewichtsopgaven, aantallen, , geven Afnemer recht op vervanging.
 2. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan door Jungle Cup verstrekte informatie.
 3. Reclamering ter zake van waarneembare gebreken (in kwaliteit of kwantiteit) dient op straffe van verval van recht onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen vijf (5) Dagen na de levering van de Producten bij aangetekende brief en onder opgave van redenen te geschieden. Reclamering van niet-waarneembare gebreken dient op straffe van verval van recht onverwijld doch uiterlijk binnen 5 (vijf) Dagen na de ontdekking bij aangetekende brief en onder opgave van redenen te geschieden.
 4. Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door Afnemer afgekeurde zaken identiek zijn.
 5. Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.
 6. Het enkele feit dat een reclame wordt onderzocht impliceert niet automatisch dat Jungle Cup enige aansprakelijkheid ter zake erkent.
 7. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 (één) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 8. Jungle Cup kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik of opslag van het Product of door handelingen, waaronder in ieder geval begrepen aanpassingen, modificaties, montage, reparatie en transport van het Product, niet verricht door Jungle Cup. Jungle Cup kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die voortvloeien uit ongelukken, welke niet toegerekend kunnen worden aan Jungle Cup.
 9. Op voorwaarde dat conform het bepaalde in dit artikel en op terechte gronden is gereclameerd, zal Jungle Cup kosteloos een vervangend Product leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, dan wel de betreffende Producten kosteloos repareren, zulks ter vrije keuze van Jungle Cup. Jungle Cup houdt zich het recht voor soortgelijke Producten te leveren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Jungle Cup ter zake van haar (garantie)verplichtingen volledig gekweten.
 10. In geval van een onterechte reclame komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de Afnemer.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Jungle Cup is niet aansprakelijk voor de door de Afnemer dan wel derden geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jungle Cup.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geldt dat de aansprakelijkheid van Jungle Cup jegens Afnemer in alle gevallen beperkt is tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekerings-polissen van Jungle Cup. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Jungle Cup beperkt tot ten hoogste EUR 10.000,- per jaar.
 3. Jungle Cup is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.
 4. De Afnemer zal Jungle Cup vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en hij zal Jungle Cup alle schade vergoeden die Jungle Cup lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Indien Jungle Cup door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de Afnemer na te komen, wordt de termijn waarbinnen Jungle Cup haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaronder wordt verstaan in de literatuur en jurisprudentie in ieder geval verstaan iedere van de wil van Jungle Cup onafhankelijke omstandigheid, zoals maar niet beperkt tot brand, natuurrampen, epidemieën en pandemieën, ziekte van bij Jungle Cup werkzame personen, stakingen, nieuwe of herziene wet- en regelgeving inclusief richtlijnen en aanwijzingen, maatregelen van de zijde van de overheid, uitvallen van machines en/of storingen, het gebrek aan de benodigde grondstoffen, materialen, arbeidskrachten, halffabricaten, apparatuur, brandstof of transport, handels-, import-, export- en transportbelemmeringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij de het bedrijf van Jungle Cup als bij (toe)leveranciers. Indien en voor zover Jungle Cup naar eigen inzicht en/of op aangeven van(overheid)instanties (veiligheid)maatregelen neemt ter voorkoming of beperking van bovengenoemde omstandigheden, en deze maatregelen beperken Jungle Cup in de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer, dan kwalificeert het nemen van deze maatregelen als zelfstandige overmacht situatie.
 1. Brengt de overmacht situatie met zich mee dat er beperkte voorraad dan wel een beperkte productiecapaciteit is, dan staat het Jungle Cup vrij om naar eigen inzicht de voorraad c.q. capaciteit onder haar afnemers te verdelen.
 2. Heeft de overmacht situatie langer dan zes maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan zes maanden zal duren, dan heeft Jungle Cup het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door Jungle Cup nog niet is nagekomen.
 3. In geval van overmacht heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding en opzegging

 1. Jungle Cup kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of ontstaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels of door het hanteren van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Jungle Cup heeft, indien Afnemer tekortschiet in enige verplichting jegens Jungle Cup, of indien Jungle Cup redelijkerwijs mag verwachten dat de Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Jungle Cup, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Jungle Cup tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.
 3. In het geval waarin de Afnemer:
 • in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
 • onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
 • komt te overlijden, danwel (als rechtspersoon zijnde) wordt ontbonden of ophoudt te bestaan door juridische splitsing of anderszins;
 • enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt; is Jungle Cup gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en het beeldmateriaal dat Jungle Cup aanbiedt, berusten uitsluitend bij Jungle Cup of haar licentiegevers. Afnemer erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Het is Afnemer niet toegestaan om de Producten en het beeldmateriaal van Jungle Cup te verveelvoudigen, openbaar te maken, kopiëren, na te maken en/of te bewerken, tenzij Jungle Cup daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegeven.
 2. Jungle Cup vrijwaart Afnemer van aanspraken op de door Jungle Cup geleverde en/of verstrekte Producten met betrekking tot aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits Afnemer (a) Jungle Cup onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan Jungle Cup. Afnemer zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat Jungle Cup in naam van Afnemer verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, indien de aanspraak van een derde verband houdt met door Afnemer aan Jungle Cup aangeboden beeldmateriaal, alsmede bij schending van deze Algemene Voorwaarden door Afnemer. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien bovenbedoelde rechtsvordering betrekking heeft op van Afnemer afkomstige ontwerpen/vormgeving, afbeeldingen, logo’s of andere elementen. Zie het bepaalde in artikel 8 en in lid 4 en verder van dit artikel.
 3. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Producten inbreuk maken op een aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van Jungle Cup een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal Jungle Cup zo mogelijk zorg dragen dat Afnemer de geleverde of verstrekte Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor Afnemer. Jungle Cup heeft tevens het recht om - naar haar uitsluitend oordeel - het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terug te nemen, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Jungle Cup jegens Afnemer wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.
 4. Jungle Cup biedt aan Afnemer voor bepaalde Producten de mogelijkheid om zelf beeldmateriaal, zoals logo’s, foto’s en andere afbeeldingen, aan te bieden, dat Jungle Cup op de Producten drukt. Dergelijk beeldmateriaal is meestal beschermd door intellectuele eigendomsrechten (van derden), zoals – maar niet beperkt tot – auteurs- en merkrechten. Afnemer garandeert dat het aan Jungle Cup aangeboden beeldmateriaal rechtmatig door Jungle Cup op de Producten kan worden gedrukt en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Tevens garandeert Afnemer dat het aangeboden beeldmateriaal niet in strijd is met de openbare orde en de goede zeden.
 5. Afnemer vrijwaart Jungle Cup en zal Jungle Cup volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden die verband houden met het door Afnemer aangeboden beeldmateriaal, alsmede indien de hiervoor genoemde garanties worden geschonden.
 6. Jungle Cup behoudt zich het recht voor om – uitsluitend ter keuze van Jungle Cup – door Afnemer aangeboden beeldmateriaal te weigeren. Jungle Cup behoudt zich tevens het recht voor om aangifte bij de Politie te doen, indien Jungle Cup vermoedt dat het aangeboden beeldmateriaal strafbaar is en/of op het beeldmateriaal strafbare feiten zichtbaar zijn.
 7. Jungle Cup is gerechtigd om de Producten te voorzien van zichtbare of onzichtbare nummers of andersoortige coderingen om de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

 1. Afnemer en zijn (al dan niet ingeleende) personeel, alsmede door Afnemer ingeschakelde derden en hun (al dan niet ingeleende) personeel, zijn gehouden alle informatie waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Als vertrouwelijke informatie heeft in ieder geval te gelden: persoonsgegevens, gegevens die tot cliënten van Jungle Cup herleidbaar zijn, werkwijzen en bedrijfsgegevens van Jungle Cup en door Jungle Cup ter beschikking gestelde aan het Product ten grondslag liggende (intellectuele) rechten en zaken zoals ontwerpen, concepten, adviezen, simulaties, testresultaten, modellen, onderaannemers, etc.

 

Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland locatie Amsterdam, met dien verstande dat Jungle Cup het recht heeft vorderingen tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.